Menu
Your Cart

Privacy Policy

Over ons privacybeleid
Wij geven veel om uw privacy.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ons.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met CMS software,

CMS
Onze webwinkel is ontwikkeld met CMS softwaret, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.


E-mail en mailinglijsten
inboxify
Onze website maakt gebruik van inboxify, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.
Deze zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via inboxify is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link.
Als u hier op klikt zal u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!
Uw persoonsgegevens worden door inboxify beveiligd opgeslagen.
inboxify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen.
inboxify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.Payment processors
Mollie / Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platform van Mollie en Paypal.
Mollie en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Mollie en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.
Onze website gebruikt cookies voor:

    het onthouden van producten die je aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt tijdens het online winkelen

    het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen

    het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling

    het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

    het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm

    het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven

    het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

    het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft

    het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren

    het mogelijk maken om te reageren op onze website

    het mogelijk maken om je op de website te benaderen met vragen over je bestelling, de gekozen bezorgmethode en verlanglijst

Statistieken
Om te bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.
De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.
De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:

    Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

    Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

    Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

    Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

    Het optimaliseren van de website


Advertenties
Voor het tonen van sommige van onze aanbiedingen en aanbiedingen van derden wordt gebruik van cookies gemaakt.
Deze cookies maken het mogelijk dat:

    er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt

    er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder

    er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder


Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. Je kan dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als je bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zal je vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Social Media

De artikelen die je op onze website bekijkt kan je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media-cookies van social media-partijen zoals Facebook, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wilt delen.
Onze social media-cookies maken het mogelijk dat:

    ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Hoofdkantoor Nederland
Morsestraat 7
4004 JP Tiel
Tel:     0344-624839
Fax:     0344-610888
Mob:     06-42700060
Contactpersoon voor privacyzaken
B Schuilenburg

We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze site te verbeteren. Privacy Policy